Flux

  • Vue前端开发规范

    基于Vue官方风格指南整理 一、强制 1. 组件名为多个单词 组件名应该始终是多个单词的,根组件 App 除外。 正例: export default { name: 'TodoItem', // ... } 复制代码反例: export def

    前端资讯 2020-04-19 436 0 0